سلام

بدون هیچ فکری دارم مینویسم

حالم بده

توکه دوست منی

تویی که داری این مطلبو میخونی

تویی که منو لینک کردی

من الان محتاجم

محتاجم به دعای شما

واقعا محتاجم

تو بدترین وضعیت روحی هستم

پرازبغض

پرازگریه

پرازسکوت تلخ

دعا کنید خدا به من صبر بده

هیچی نمیخوام 

فقط صبر...