سلام میخوام اول خودم بنویشم

جمله ام قشنگ نیست 

اما حلقه ی اشک تو چشمام خیلی قشنگههیچکس تنهاییم را حس نکرد....