خدایاااا

ببخش

دستم را بگیر

رهایم

نکن

تو ای مهربان من