خدایا من گناه کردم ولی تو نعمت هایت را ازمن نگرفتی

من گناه کردم ولی تو گناهانم را فاش نکردی و آبرویم رانریختی

من گناه کردم ولی تو خطرات و بدی ها را از من دور کردی

من بنده ی خوبی برایت نبودم ولی تو از خدایی برایم کم نگذاشتی

خدایا, معبود من

با این همه گناه ها وخطاهایم اینچنین با من رفتار میکنی 

اگر انچنان که تو میخواستی میبودم چه میکردی؟؟؟