دوربین هایی مدار بسته در زندگی مانصب شده اند، چه بخواهیم وچه نخواهیم. هرکس باورکند که این دوربین هادرزندگی او در حال فیلمبرداری است، گناه نخواهد کرد.

 دوربین اول:


خود خداست.آیه چهادهم ازسوره ی علق:آیانمیدانندکه خداآنهارانگاه میکند.


دوربین دوم:


پیامبراکرم صلی الله علیه و آله است.آیه ی۴۵سوره احزاب:ای پیامبر ماتورادرامت گذاشته ایم،هم شاهدهستی وآنهارامیبینی.هرکاری که بکنند آنهارامیبینی.

دوربین سوم:


امامان معصومین علیهم السلام هستند.آیه١٠۵سوره توبه که سه دوربین اول دراین آیه جمع است:ای پیامبربه مردم بگوهرکاری میخواهیدبکنید، امااعمال شماراخدامیبیند،پیامبرمیبیندو مؤمنان(امامان علیهم السلام)نیزمیبینند.


 دوربین چهارم:


ملائک مقرب خداهستند.آیه ١٨سوره ق:ازشماحرکتی سرنمیزندمگرآنکه دومأموردرحال نوشتن آن هستند.یکی مأمور نوشتن خوبی ها ویکی مأمورنوشتن بدی هاست. فقط این دوملک یک تفاوتی باهم دارند.این یکی حتی اگرنیت خوبی هم کنیم یادداشت میکند ولی آن یکی اگرنیت بدی کنیم تا زمانی که آن عمل بد را مرتکب نشویم یادداشت نمیکند.

دوربین پنجم:


زمین است.سوره زلزال:روزقیامت همین زمینی که ماروی آن نشسته ایم می آیدوخبرهای خودرامیدهد.


دوربین ششم:


زمان است.آیات اول سوره بروج وروایات صریحی ازامیرالؤمنین علیه السلام داریم که شب جمعه اعمال شماراثبت میکنند.شب وروزعرفه اعمال شمارا میبینند.

ایام هم موجود زنده هستند.


دوربین هفتم:


دوربینی که ازهمه تکان دهنده تراست،اعضاءوجوارح مامیباشند.آیه ٢١سوره فصلت.اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة....