من از روییدن خار سر دیوار دانستم

که ناکس, کس نمیگردد از این بالا نشستن ها

من از افتادن نرگس به روی خاک دانستم

که کس, ناکس نمیگردد از این افتان و خیزان ها