خسته ام ...!


نه از بی اعتمادی ها...!
نه از بی وفایی ها...!

نه از بی انصافی ها و نمک نشناسی ها ...!

ونه حتی از دروغ ها...!

خسته ام از خسته بودن های گاه و بی گاهم!!!


دلم نه کودکی می خواهد!...


نه سفر به دور دست ها... !


نه آغوش گرم کسی...!


نه حتی کمی مردن ...!


دلم، دلی می خواهد که خستگی اش را در کند!!!