زندگی زیباست مثل روییدن گل در دل سنگ

Image result for ‫زندگی زیباست‬‎